Обавештење - Обавеза евидентирања и објављивања података из члана 181. ЗНЈ

Обавештење - Обавеза евидентирања и објављивања података из члана 181. ЗНЈ

napisao/la Idego Support -
Broj odgovora: 0

  Обавеза евидентирања и објављивања података у складу са чланом 181. Закона о јавним набавкама

Чланом 181. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19, у даљем тексту: Закон), прописано је да је наручилац дужaн да евидентира податке о вредности и врсти јавних набавки из чл. 11. – 21. овог Закона и то по сваком основу за изузеће посебно, као и јавне набавке из члана 27. став 1. овог Закона.

Чланом 181. став 4. Закона прописано је да податке из става 3. овог члана наручиоци збирно објављују на Порталу јавних набавки најкасније до 31. јануара текуће године за преходну годину.

Наручиоци су у складу са наведеним законским одредбама у обавези да наведене податке за 2022. годину евидентирају и исте објаве најкасније до 31. јануара 2023. године, а у складу са Упутством за објављивање података о јавним набавкама које су изузете од примене Закона, које је објављено на интернет страници Канцеларије за јавне набавке, као и упутством о начину евидентирања и објављивања података, које је објављено на Порталу јавних набавки (линк за приступ наведеном упутству: Godišnji izveštaj o nabavkama - Overview (visualstudio.com).

Чланом 236. став 1. тачка 16) Закона прописана је прекршајна одговорност за наручиоца и одговорно лице наручиоца ако не евидентира податке о вредности и врсти јавних набавки или их у прописаном року не објави на Порталу јавних набавки (члан 181).

 

(Uredio/la Uroš Đaković - izvorno objavljeno Friday, 27. January 2023, 16:45)

Oznake: